X 20
Bugun...T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ KÖY İÇMESUYU VE KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETMEBAKIM ONARIMYÖNETMELİĞİ


facebook-paylas
Tarih: 24-03-2020 08:57

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ KÖY İÇMESUYU VE KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETMEBAKIM ONARIMYÖNETMELİĞİ

T.C.

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

KÖY İÇMESUYU VE KANALİZASYON TESİSLERİ

İŞLETMEBAKIM ONARIMYÖNETMELİĞİ

 

İl Genel Meclisi Kararının Tarihi: 05/09/2019    No:100

Dayandığı Kanun: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

Yayımlandığı Yerel Gazetenin Tarihi: 24/03/2020

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1)Bu Yönetmeliğin amacı İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleritarafından yapılmış ve muhtarlıklarca verimli işletilemediği için İdareye devredilen içmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarım uygulamalarına ait usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik 22/02/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b)bendi, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile, 09/05/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri ve Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Abonelik Sözleşmesi: İl Özel İdaresi ve bağlı kuruluşları ile başvuru sahipleri arasında yapılan su veya kanalizasyon hizmetlerine ilişkin sözleşmeyi,
 2. Bakım : İçme suyu ve atık su arıtma tesisinin devamlı olarak hizmette tutulması için yapılan çalışmaları,
 3. Fen ve sağlık kurallarına uygunluk belgesi: Yapının proje ve eklerine uygun olduğunu, kullanılmasında mahsur görülmediğini ve İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından, yapısını proje ve eklerine uygun olarak tamamlayanlara verilen belgeyi,
 4. Harcama yetkilisi: Üst yönetici tarafından belirlenen işletmenin en üst yöneticisini ifade eder.
 5. İçme suyu: Kimyasal ve bakteriyolojik tahliller neticesinde 17/02/2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre içilebilir nitelikte olan sular ilearıtma tesisi kurularak içilebilir niteliğe getirilen suları,
 6. İdare: Bartın İl Özel İdaresini,
 7. İl Encümeni: Bartın İl Encümenini,
 8. İl Genel Meclisi: Bartın İl Genel Meclisini,
 9. İşletme: İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılmış veya yaptırılmış içme suyu ve atık su arıtma    tesislerinin yapılış amacına uygun ve sürekli olarak hizmetin devamının sağlanmasıyla ilgili kuralları,
 10. Muhasebe: Bartın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünü,
 11. Köy içme suyu ve kanalizasyonu tesisi aşağıda sıralanan tesislerin bütününü ;

aa) Atıksu arıtma tesisi: Evsel atık sularının yerleşim yerlerinden toplanarak, arıtılıp uzaklaştırıldığı tesisi,

bb)Cazibeli içme suyu tesisi: Su temin edilen kaynağı, suyun tüketildiği yerleşim biriminden daha yüksekte olan ve suyun nakli için herhangi bir güç gerektirmeyen içme suyu tesisini,

cc)Grup içme suyu tesisi: Birden çok üniteye içme suyu temin etmek üzere yapılmış içme suyu tesisini,

çç) İçme suyu tesisi: Suyun temin edildiği yer ile tüketime verildiği yer arasında kalan ve suyun nakli ile depolanmasını sağlayan yapıların bütününü,

 • Muhtarlık: İdareye devredilen tesisin bulunduğu köy muhtarlığını,
 • Müdürlük : İdarenin yönetmeliğin yürütülmesinde görevli ve yetkili müdürlüğünü,
 • Münferit içme suyu tesisi: Bir üniteye veya aynı içme suyu tesisinden aynı köye bağlı yerleşim birimlerine su temin etmek üzere yapılmış içme suyu tesisini,
 • Onarım: İçme suyu ve atık su arıtma tesisinde bakım ile giderilemeyen çalışmaları,
 • Terfili içmesuyu tesisi: Su temin edilen kaynağı, suyun tüketildiği yerleşim biriminden daha aşağı kotta olan ve suyun taşınması için elektrik ve mekanik güce ihtiyaç duyulan içme suyu tesisini,
 • Ünite: Köy ve bağlısı belediye teşkilatı bulunmayan yerleşim birimlerini,
 • Vali: Bartın Valisini,
 • Yüklenici : Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu uyarınca yönetmelik kapsamındaki işi yüklenen firmayı,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

 

Müdürlüğün görevleri

MADDE 4 (1) İçme suyu, Atık su arıtma tesisi ve şebekelerinin işletme, bakım, onarım işlerini yürütecek müdürlük bünyesinde teknik ve idari işlerden sorumlu birim yetkilisi görevlendirir. Temiz, sağlıklı ve standartlara uygun şekildeki içme suyunun abonelere düzenli ve aksatılmadan ulaştırılması amacıylaiçme ve atık su tesislerinin işletme, bakım, onarımı ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak her türlü iş ve işlemler Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün görevidir. Müdürlükte teknik ve idari işlerden sorumlu birim yetkilileri görevlendirilecek olup bu birim yetkililerinden;

 1. Teknik işlerden sorumlu birim yetkilisinin görevi :
 • Tamir bakım ve onarımlar
 • Tesisin ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla makine ve teçhizatlarla ilgili iş ve işlemler
 1. İdari İşlerden sorumlu birim yetkilisinin görevi:
 • Abonelik iş ve işlemleri
 • Endeks okuma iş ve işlemleri
 • Tahakkuk ve tahsilatlarla ilgili iş ve işlemlerdir.

Abonelik işlemleri

MADDE 5- (1) Su aboneliği hizmetinden yararlanmak için su sayacı taktırmak mecburidir. Su aboneliği hizmetlerine başvuru sırasında başvuru sahiplerinden TC Kimlik örneği istenecektir. 

(2) Su tüketim bedelinin abonelerden tahsil edilmesi zorunludur. İki fatura üst üste ödemeyen abonelerin suyu, tutanak düzenlenerek mühürlenir ve kesilir. Abonelik sözleşmesi yapmaksızın su kullanmak veya sayaçsız ve sayacı işletmeyecek herhangi bir tertibatla su kullanmak veya sayaca müdahale etmek kaçak su olarak değerlendirilecektir.Kaçak su, sabit kullanım cezası ile birlikte yürürlükte olan normal tarifenin üzerinden %100 zamlı bir tarife ile faturalandırılır. Kaçak bağlantı fotoğraf ile belgelenir, tutanak tutulur, yerinde tebliğ edilir. Kaçak kullanım engellenir. Süresinde ödenmeyen fatura bedelleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen oranda gecikme zammı ile birlikte yasal yollardan tahsil edilir. Ayrıca 5302 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleri ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre ilgililer hakkında yaptırımlar uygulanır.

 

Su tüketim bedelleri

MADDE 6- (1)Uygulanacak su tüketim bedelleri; cazibeli, terfili, atık su arıtma tesisi bulunan yerlerdeki su tüketim bedeli olarak metreküp birim fiyatı üzerinden her yıl İl Genel Meclisince ayrı ayrı belirlenir. Tahakkuk eden bedele zorunlu ortak giderleri karşılamak üzere sıva boya, vana, motopomp, klorlama cihazı, klor vb. ihtiyaçlar için %10 katkı payı ilave edilir.

 

 

Su tahakkuk bedelleri

MADDE 7-(1)Abonelerin kullandıkları su sayaçları okunarak kullanılan su miktarına göre tahakkuk bedeli işletmenin bağlı olduğu müdürlük tarafından tahsil edilecektir.

 

İçme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerinin kapsamı

MADDE 8- (1)Yapımı tamamlanarak İdareye devir edilen içme suyu veya atık su arıtma tesislerinden öncelikle projesinde yer alan aboneler ve üniteler faydalanırlar. İdare tarafından zorunlu hallerde tesisin kapasitesine yönelik değişiklikler yapılabilir.

 

 

Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi, bakımı ve onarımı

MADDE 9-(1)Tesislerin devrinden sonra abone bağlantıları hane sahipleri tarafından teknik kıstaslara uygun olarak yapılacaktır. Tesislere evsel nitelikli atık suların dışında bağlantı yapılmasının gerektiği hallerde İdareden yazılı izin alınması şarttır. Tesislerin faal çalışmaları için gerekli her türlü işletme, koruma, bakım ve onarım vb. çalışmalarını yapmak ve yaptırmak idarenin sorumluluğundadır.

(2)Atık su arıtma tesislerinin 9/8/1983 tarihli ve  2872 sayılı Çevre Kanununa, bağlı yönetmeliklerine ve 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 2009/16 sayılı Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesindeki deşarj ve izleme parametrelerine göre işletilmesi veya işlettirilmesi İdarenin sorumluluğundadır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

Tesislerin korunması, denetimi

MADDE 10- (1)  İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin amacına uygun işletilip işletilmediği, projelerindeki değerlere uygun verimlilikte çalıştırılıp çalıştırılmadığı İdare tarafından düzenli olarak denetlenecek ve raporlanacaktır.  Gerekli koruma tedbirlerinin alınması İdarenin sorumluluğundadır.

 

 (2) Tesislere zarar verenler hakkında devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanarak, zararın giderilmesi için İdarece yapılan tüm harcamalar ilgiliden tahsil edilir.Tesisler ile su şebekelerine verilen zarar aynı zamanda su kaybına da yol açabileceğinden bu durumda borunun çapına göre arıza giderilinceye kadar geçen sürede borudan akan kayıp su miktarı, idare tarafından uygulanan su tarifesi üzerinden hesaplanarak zarar verenden ayrıca tahsil edilir.

Yürürlük ve Yürütme

MADDE 11- (1) Sayıştay görüşü alınan ve İl Genel Meclisince kabul edilen bu yönetmelik, Valilik Makamının onayına müteakip ilan tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 - (1)Bu yönetmelik hükümlerini Vali yürütür.

B.V. 2020/158Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLANLAR Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
 • HABERLER
 • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Sivasspor 21 12 3 6 40 24 42 +16
2 Trabzonspor 20 12 3 5 45 20 41 +25
3 Başakşehir FK 21 11 3 7 40 22 40 +18
4 Alanyaspor 21 11 4 6 41 20 39 +21
5 Galatasaray 21 11 4 6 35 17 39 +18
6 Fenerbahçe 21 11 5 5 40 24 38 +16
7 Beşiktaş 21 11 7 3 34 27 36 +7
8 Göztepe 20 8 6 6 25 22 30 +3
9 Gaziantep FK 21 7 8 6 31 35 27 -4
10 Yeni Malatyaspor 20 6 8 6 34 29 24 +5
11 Denizlispor 21 6 9 6 21 29 24 -8
12 Çaykur Rizespor 20 7 10 3 21 30 24 -9
13 Gençlerbirliği 21 5 10 6 30 39 21 -9
14 Konyaspor 21 4 9 8 16 27 20 -11
15 Antalyaspor 21 4 10 7 20 38 19 -18
16 MKE Ankaragücü 21 3 10 8 18 37 17 -19
17 Kasımpaşa 21 4 13 4 28 46 16 -18
18 Kayserispor 21 2 13 6 21 54 12 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 21 12 3 6 30 17 42 +13
2 BB Erzurumspor 21 11 5 5 24 16 38 +8
3 Bursaspor 21 12 6 3 32 26 36 +6
4 Adana Demirspor 21 9 5 7 38 22 34 +16
5 Altay 21 8 6 7 25 21 31 +4
6 Akhisarspor 21 7 6 8 23 22 29 +1
7 Keçiörengücü 21 7 6 8 16 15 29 +1
8 Menemenspor 21 8 8 5 23 26 29 -3
9 Balıkesirspor 21 7 7 7 21 20 28 +1
10 Fatih Karagümrük 21 7 7 7 26 27 28 -1
11 Ümraniyespor 21 8 9 4 31 33 28 -2
12 Giresunspor 20 7 6 7 23 25 28 -2
13 İstanbulspor 20 5 7 8 29 29 23 0
14 Altınordu 21 5 8 8 22 28 23 -6
15 Osmanlıspor FK 21 5 11 5 23 33 17 -10
16 Adanaspor 21 3 10 8 22 33 17 -11
17 Eskişehirspor 21 7 10 4 28 31 16 -3
18 Boluspor 21 2 10 9 18 30 15 -12
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 22 17 1 4 50 8 55 +42
2 Manisa FK 22 16 1 5 63 20 53 +43
3 Sancaktepe Bld 22 13 5 4 37 17 43 +20
4 Hekimoğlu Trabzon 21 12 6 3 35 30 39 +5
5 İnegölspor 22 10 8 4 36 25 34 +11
6 Çorum FK 22 11 10 1 32 30 34 +2
7 Sarıyer 22 9 7 6 28 25 33 +3
8 Pendikspor 22 9 8 5 32 28 32 +4
9 Afjet Afyonspor 22 9 9 4 31 25 31 +6
10 Zonguldak Kömürspor 22 8 7 7 28 28 31 0
11 Tarsus İdman Yurdu 22 9 12 1 30 33 28 -3
12 Kırklarelispor 21 6 7 8 19 26 26 -7
13 Hacettepe Spor 22 8 12 2 28 41 26 -13
14 1922 Konyaspor 22 7 12 3 27 35 24 -8
15 Amed Sportif 22 6 10 6 20 32 24 -12
16 Başkent Akademi FK 21 6 12 3 27 31 21 -4
17 Gümüşhanespor 21 5 13 3 23 39 18 -16
18 Şanlıurfaspor 22 0 21 1 5 78 14 -73
Takım O G M B A Y P AV
1 Artvin Hopaspor 21 11 2 8 35 14 41 +21
2 Serik Belediyespor 21 12 4 5 37 21 41 +16
3 24Erzincanspor 22 11 3 8 32 17 41 +15
4 68 Aksaray Belediyespor 22 11 4 7 34 19 40 +15
5 Buca FK 22 10 6 6 32 28 36 +4
6 Düzcespor 22 9 6 7 24 16 34 +8
7 Karaköprü Belediyespor 22 8 5 9 21 17 33 +4
8 Çatalcaspor 22 7 4 11 31 23 32 +8
9 Silivrispor 22 7 6 9 30 25 30 +5
10 Sultanbeyli Bld. 21 7 6 8 25 20 29 +5
11 Erzin Spor Kulübü 22 5 7 10 23 24 25 -1
12 52 Orduspor FK 21 4 4 13 14 15 25 -1
13 Çankaya FK 22 6 9 7 23 30 25 -7
14 Kızılcabölükspor 21 5 7 9 28 28 24 0
15 Şile Yıldızspor 22 5 8 9 16 19 24 -3
16 Yomraspor 21 5 8 8 22 26 23 -4
17 Tokatspor 22 1 18 3 13 51 6 -38
18 Manisaspor 22 1 18 3 16 63 0 -47
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/02/2020 Başakşehir FK vs Beşiktaş
 15/02/2020 Denizlispor vs Kayserispor
 15/02/2020 Konyaspor vs Göztepe
 15/02/2020 MKE Ankaragücü vs Fenerbahçe
 16/02/2020 Alanyaspor vs Gençlerbirliği
 16/02/2020 Trabzonspor vs Sivasspor
 16/02/2020 Galatasaray vs Yeni Malatyaspor
 17/02/2020 Antalyaspor vs Kasımpaşa
 17/02/2020 Gaziantep FK vs Çaykur Rizespor
 17/02/2020 Antalyaspor - Kasımpaşa Kasımpaşa ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Antalyaspor yenilmez
 17/02/2020 Antalyaspor - Kasımpaşa Antalyaspor ligde evindeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Kasımpaşa yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/02/2020 Altınordu vs Osmanlıspor FK
 15/02/2020 Hatayspor vs Akhisarspor
 15/02/2020 Boluspor vs Ümraniyespor
 15/02/2020 Menemenspor vs Eskişehirspor
 16/02/2020 Keçiörengücü vs Altay
 16/02/2020 Bursaspor vs Adana Demirspor
 16/02/2020 Fatih Karagümrük vs Giresunspor
 16/02/2020 Balıkesirspor vs İstanbulspor
 17/02/2020 Adanaspor vs BB Erzurumspor
 16/02/2020 Balıkesirspor - İstanbulspor Balıkesirspor ligde evindeki son 6 maçında hiç kazanamadı  İstanbulspor yenilmez
 16/02/2020 Balıkesirspor - İstanbulspor İstanbulspor ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Balıkesirspor yenilmez
 17/02/2020 Adanaspor - BB Erzurumspor BB Erzurumspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  BB Erzurumspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 15/02/2020 Bayburt Özel İdare Spor vs Kardemir Karabükspor
 15/02/2020 Kastamonuspor vs Bodrumspor
 15/02/2020 Sivas Belediyespor vs Ankara Demirspor
 15/02/2020 Van Spor vs Ergene Velimeşe
 15/02/2020 Etimesgut Belediyespor vs Uşak Spor
 15/02/2020 Eyüpspor vs Kahramanmaraşspor
 15/02/2020 Sakaryaspor vs Kırşehir Belediyespor
 15/02/2020 Tuzlaspor vs Bandırmaspor
 19/02/2020 Kahramanmaraşspor vs Kastamonuspor
 19/02/2020 Kardemir Karabükspor - Elazığspor Kardemir Karabükspor ligdeki son 15 maçında hiç kazanamadı  Elazığspor yenilmez
 19/02/2020 Bandırmaspor - Kırşehir Belediyespor Bandırmaspor ligde evindeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  Bandırmaspor yenilmez
 19/02/2020 Ergene Velimeşe - Eyüpspor Ergene Velimeşe ligde evindeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Ergene Velimeşe yenilmez
 19/02/2020 Bodrumspor - Bayburt Özel İdare Spor Bayburt Özel İdare Spor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Bodrumspor yenilmez
 19/02/2020 Kardemir Karabükspor - Elazığspor Elazığspor ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı  Kardemir Karabükspor yenilmez
 19/02/2020 Ankara Demirspor - Etimesgut Belediyespor Ankara Demirspor ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Ankara Demirspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/02/2020 Buca FK vs Manisaspor
 14/02/2020 Çankaya FK vs 68 Aksaray Belediyespor
 15/02/2020 Karaköprü Belediyespor vs Yomraspor
 15/02/2020 52 Orduspor FK vs Artvin Hopaspor
 15/02/2020 Düzcespor vs Şile Yıldızspor
 15/02/2020 Erzin Spor vs 24Erzincanspor
 15/02/2020 Serik Belediyespor vs Kızılcabölükspor
 15/02/2020 Silivrispor vs Çatalcaspor
 15/02/2020 Sultanbeyli Bld. vs Tokatspor
 19/02/2020 Artvin Hopaspor - Serik Belediyespor Artvin Hopaspor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Artvin Hopaspor yenilmez
 19/02/2020 Kızılcabölükspor - Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor ligde deplasmandaki son 10 maçında hiç kazanamadı  Kızılcabölükspor yenilmez
 19/02/2020 Sultanbeyli Bld. - Düzcespor Düzcespor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Düzcespor yenilmez
 19/02/2020 68 Aksaray Belediyespor - Erzin Spor Erzin Spor ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  68 Aksaray Belediyespor yenilmez
 19/02/2020 Tokatspor - 52 Orduspor FK Tokatspor ligde evindeki son 11 maçını kaybetti  52 Orduspor FK kazanır
 19/02/2020 Manisaspor - Çankaya FK Çankaya FK ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Manisaspor yenilmez
 19/02/2020 Çatalcaspor - Buca FK Buca FK ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Buca FK yenilmez
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI